Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

NIP: 525 225 99 29

REGON: 142 625 649

Siedziba główna firmy:

Warszawa, Polska (EU) - Żoliborz

Adres do korespondencji firmowej w Polsce (EU):

UP W-wa 32, ul. Filarecka 3 (skr. poczt. 18), 01-583 Warszawa / Varsovie, Polska / Pologne (UE)

====.


Goût Livres © 2010, Dariusz Smakulski

Numéro de TVA 5252259929
ID d'entreprise 142625649

Tel: +48 503893334

Tel: +48 507408854

biuro@smakubooks.com
smakubooks.com
====.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, które zastępuje dotychczasową ustawę krajową, czyli ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - proces przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę (Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski, REGON 142625649, Polska, Europa) - w całym dotychczasowym okresie działalności i bezterminowo w przyszłości - zamyka się w zakresie transakcji udokumentowanych obustronnie z osobami, których dane są przetwarzane (jedynie na potrzeby transakcji). Dane przetwarzane są archiwizowane w zakresie dokumentów sporządzonych wspólnie z osobami, których dane są przetwarzane w celu dokonania transakcji - jak udokumentowano każdorazowo we współpracy obustronnej z osobami, których dane są przetwarzane.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami jak poniżej:
- posiadanie zgody osoby, której dane są przetwarzane
- przetwarzanie danych jest niezbędne do przygotowania lub wykonania umowy z osobą, której dotyczą (np. sporządzanie umowy sprzedaży, wystawienie faktury)
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego (np. przetwarzanie danych w celach związanych z księgami rachunkowymi, których prowadzenie wynika z ustawy o rachunkowości)
- przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. skierowanie pozwu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi)

smakubooks.com/nous/contactez-nous

Dokładny adres głównej siedziby

oraz dane urzędowe firmy (Polska):


www.ceidg.gov.pl


Tel. kont.: +48 503 89 33 34

Tel. kont.: +48 507 40 88 54


e-mail: biuro@smakubooks.com

strona internetowa: smakubooks.comL'adresse exacte des bureaux de l'entreprise

et les données officielles de l'entreprise (France):


Numéro de téléphone:+48 503 89 33 34

Numéro de téléphone:+48 507 40 88 54


email: biuro@smakubooks.com

site web: smakubooks.com
Le compte bancaire de l'entreprise (PL).


ING Bank Śląski61 1050 1054 1000 0090 4945 0688
Le compte bancaire de l'entreprise (PL).

Compte pour le paiement des salaires aux employés.

Business Card VCF


par DS`.PL-EU.

MAY.25.2018T12:42CET. dernière mise à jour